polityka prywatności

 
 

Firma Treo sp. z o.o. operator serwisu PMkurier.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Ochrona danych klientów


Rozumiemy ważność prywatności danych naszych klientów i osób odwiedzających strony internetowe serwisu PMkurier.pl. Od wielu lat naszą zasadą jest zachowywanie w poufności danych uzyskiwanych od naszych klientów. Na przykład, nie będziemy przekazywać ani sprzedawać informacji poufnych lub danych osobowych (jak opisano poniżej) dotyczących naszych klientów żadnej stronie trzeciej nie związanej z transakcjami klienta, za wyjątkiem tego co jest konieczne do świadczenia usług klientowi, jest wymagane przez prawo lub związane z dochodzeniem możliwej nielegalności lub niewłaściwego użycia usług serwisu PMkurier.pl.

Zbieramy i przechowujemy informacje dotyczącej każdej obsługiwanej przez nas przesyłki, w celu zapewnienia sprawnych usług przesyłkowych wymaganych przez naszych klientów. Używamy informacji dotyczących naszych klientów, ich przesyłek i działalności spedycyjnej w celu dostarczania lub ulepszania usług oferowanych naszym klientom, przekazywania im informacji o dodatkowych usługach, które mogą być dla nich korzystne, wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych transakcji handlowych (łącznie z wykonywaniem analiz koniunktury i badaniami rynkowymi), ustalania cen i kredytów, wypełniania wymagań zawartych w Umowie Przewozowej lub Umowie o Usługi, wykonania funkcji fakturowania i spełnienia wymagań przepisów rządowych. Pomimo tego, że przepisy rządowe różnią się w wielu krajach, w których prowadzimy działalność, często obejmują one zgłaszanie informacji do urzędu transportowego, bezpieczeństwa, celnego i innych urzędów ustawodawczych.

W procesie zbierania i używania informacji o naszych klientach możemy zawierać umowy z kontrahentami w sprawie udzielania nam pomocy w przetwarzaniu tych informacji dla celów podanych w poprzednim akapicie. Od kontrahentów tych wymagane jest zachowanie informacji w poufności oraz zabronione jest używanie tych informacji w jakimkolwiek innym celu.  Ponadto, w miarę rozwoju swojej działalności gospodarczej, serwis PMkurier.pl może kupować lub sprzedawać pododdziały lub jednostki gospodarcze. W ramach takich transakcji, informacje klientów pododdziałów lub jednostek gospodarczych mogą stanowić jeden z transferowanych aktywów.

Przykładami zbieranych przez nas informacji są nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery kart kredytowych i numery telefonów. Niektóre z informacji zbieranych przez serwis PMkurier.pl stanowią dane związane z identyfikacją osób ("dane osobowe"). Nigdy nie sprzedajemy stronom trzecim informacji, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji klienta lub grupy klientów. Niekiedy współdzielimy ze stronami trzecimi dane w formie anonimowej. Ponadto, udostępniamy dane osobowe urzędom rządowym zgodnie z wymaganiami prawnymi lub odnośnymi przepisami oraz w powiązaniu z dochodzeniami możliwych nielegalności lub nieprawidłowości w korzystaniu z usług serwisu PMkurier.pl.

Poza wykorzystaniem informacji opisanym powyżej, zbieramy numery telefonów i adresy e-mail na wypadek potrzeby skontaktowania się z nadawcą lub odbiorcą przesyłki, odpowiedzi na zapytania lub dostarczenia informacji o statusie przesyłki.

Informacje o przesyłkach

Informacje, łącznie z danymi osobowymi, podane jako część transakcji przesyłkowej, stanowią dokument danej transakcji biznesowej i nie mogą być zmieniane po zakończeniu transakcji. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć dostęp do naszych obiektów i pojazdów tylko dla upoważnionego personelu, nie przyjmujemy odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji, które są wydrukowane i umieszczone w widocznych miejscach na paczkach lub listach.

Zabezpieczenie i integralność informacji

Traktujemy nasze dane jako aktywa, które muszą być zabezpieczane przed utratą i nieupoważnionym dostępem. Stosujemy techniki zabezpieczania danych, aby odpowiednio chronić poufne informacje przed nieupoważnionym dostępem przez użytkowników zarówno z naszej firmy jak i z zewnątrz. Dostęp do informacji o klientach jest ograniczony tylko do tych pracowników, którzy wykonując transakcję mają zgodną z prawem potrzebę dostępu do takich informacji.

Strony internetowe serwisu PMkurier.pl i ich systemy wspomagające stosują ogólnie akceptowalne techniki zabezpieczania danych, takie jak ściany zaporowe, procedury kontroli dostępu oraz kodowanie danych w celu odpowiedniego zabezpieczenia poufnych informacji przed nieupoważnionym dostępem.

Przechowywania danych klientów

Przechowujemy informacje o klientach, łącznie z danymi osobowymi, w zakresie koniecznym dla celów działalności gospodarczej oraz zgodnie z wymaganiami przepisów rządowych. Na przykład, przechowujemy informacje dotyczące przesyłek, łącznie z nazwiskami i adresami, aby móc udzielić informacji dotyczących dowodu doręczenia oraz przeprowadzić odpowiedni proces przy zgłoszeniu reklamacji. Po upływie okresów przechowywania, dokumenty są w odpowiedni sposób likwidowane, a informacje usuwane.

Klienci są odpowiedzialni za ochronę danych i systemów w swoich siedzibach

Niektóre informacje dotyczące klientów serwisu PMkurier.pl oraz ich przesyłek są przechowywane w systemach przesyłkowych zlokalizowanych w siedzibach klientów. Klienci zainteresowani zabezpieczeniem swoich informacji w tych systemach powinni zabezpieczyć je przez uaktywnienie haseł dostępu oraz zastosowanie fizycznych elementów kontroli dostępu.

Strony internetowe serwisu PMkurier.pl

Poniżej opisane jest nasze zaangażowanie w zabezpieczanie danych osobowych w odniesieniu do stron internetowych serwisu PMkurier.pl, które są stronami internetowymi kontrolowanymi lub prowadzonymi przez jednostkę serwisu PMkurier.pl (np. jednostkę gospodarczą serwisu PMkurier.pl) lub filię serwisu PMkurier.pl, chyba że dana strona internetowa wyraźnie publikuje inne lub zmodyfikowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jakie rodzaje informacji zbieramy i jak je wykorzystujemy

Użytkownicy mogą odwiedzać większość miejsc na stronach internetowych serwisu PMkurier.pl bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak niektóre z naszych interaktywnych usług wymagają od użytkowników podania identyfikujących ich informacji w celu uaktywnienia funkcji interaktywnej. Możemy też prosić użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w tych sytuacjach.

Linki do innych stron

Serwis PMkurier.pl podaje linki do stron zewnętrznych jako ułatwienie dla użytkownika. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza popierania przez serwis PMkurier.pl firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez nią. Serwis PMkurier.pl nie jest odpowiedzialna za zasady ochrony danych osobowych ani zawartość takich stron internetowych.

Ciasteczka (Cookies)

Ciasteczka (cookies) to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa może wysłać do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania ich na twardym dysku. Ciasteczka mogą ułatwić posługiwanie się witryną internetową poprzez zapisywanie i zarządzanie statusem, preferencjami danej aplikacji i innymi informacjami użytkownika. Większość przeglądarek początkowo ustawionych jest na przyjmowanie ciasteczek, lecz możliwa jest zmiana tego ustawienia i odmowa przyjmowania ciasteczek, bądź zażądanie powiadamiania w przypadku wysyłania ciasteczek. Odmowa przyjmowania ciasteczek nie uniemożliwia korzystania z witryn internetowych serwisu PMkurier.pl, wymagane jest, aby użytkownicy akceptowali ciasteczka w celu korzystania z pewnych funkcji  dostarczanych na stronach internetowych serwisu PMkurier.pl

Serwis PMkurier.pl wykorzystuje ciasteczka (czasem wraz z innymi technologiami, takimi jak szperacze internetowe (web beacons) (i) do monitorowania i zarządzania statusem użytkownika, preferencjami i informacjami o działalności i innymi informacjami przekazanymi przez użytkownika, (ii) dla celów zabezpieczeń, (iii) w celu poznania sposobów posługiwania się stronami internetowymi serwisu PMkurier.pl przez odwiedzających te strony na zasadzie anonimowej oraz (iv) w celu ewaluacji efektywności niektórych działań reklamowych.

Poza ciasteczkami stosowanymi w powiązaniu z zarejestrowanymi użytkownikami strony internetowej serwisu PMkurier.pl lub do przesyłania informacji pomiędzy różnymi aplikacjami na jednej lub wielu stronach internetowych serwisu PMkurier.pl, informacje zbierane przez ciasteczka oraz szperaczy internetowych, używane w powiązaniu ze stronami internetowymi serwisu PMkurier.pl, nie są wykorzystywane przez serwis PMkurier.pl do identyfikacji konkretnego użytkownika. Ciasteczka stosowane do przesyłania informacji pomiędzy aplikacjami są dostępne tylko podczas sesji, w czasie której przesłano daną informację. Inne ciasteczka są przechowywane na twardych dyskach użytkowników bez ograniczeń czasowych.

Korzystanie ze stron internetowych serwisu PMkurier.pl

Użytkownicy strony i innych usług oferowanych w witrynie serwisu PMkurier.pl, umożliwiających zakup produktów i usług, którzy wybierają opcje płacenia kartami kredytowymi, muszą podać informacje o sobie i swoich kartach. Informacje te są używane przez nas do ustalenia należności do fakturowania.

Adresy IP

Witryny internetowe serwisu PMkurier.pl pobierają adresy IP w celach administrowania systemami, zabezpieczeniami oraz do analiz statystycznych. Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany komputerowi za każdym razem gdy łączy się on z Internetem. Rejestrujemy te adresy i analizujemy je w celu rozpoznania skąd pochodzą zlecenia oraz zapewnienia możliwie najlepszych usług i ich odpowiedniego wykorzystania, skutecznego zabezpieczenia oraz tworzenia statystyk dotyczących używalności usług.

Twoje Konto

Poza informacjami podanymi powyżej w segmencie Twoje Konto w części "Ciasteczka (Cookies)", poniżej opisane jest nasze zobowiązanie do ochrony danych osobowych w odniesieniu do używania interaktywnej usługi Twoje Konto w witrynie www.pmkurier.pl

Osoby odwiedzające witrynę www.pmkurier.pl mogą uczestniczyć w funkcjach dostępnych na stronie Twoje Konto. Od uczestników wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego. Formularz ten obejmuje informacje takie jak nazwisko i imię, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Informacje z formularza rejestracyjnego używane są do ulepszania naszych usług i wychodzenia naprzeciw potrzebom i preferencjom naszych klientów.

Twoje Konto zawiera książkę adresową, która umożliwia użytkownikom wprowadzanie nazwisk i adresów osób, do których często wysyłane są paczki lub listy. Używanie książki adresowej jest opcjonalne. Stanowi ona ułatwienie dla użytkowników, aby nie trzeba było powtarzać wpisywania często używanych informacji adresowych. Wpisane informacje adresowe są przechowywane w zabezpieczony sposób w systemach serwisu PMkurier.pl. Zapewniamy zabezpieczenie poufności tych informacji w czasie ich przechowywania w książce adresowej. Nie będą one użyte dla żadnego innego celu poza zamierzonym (czyli przyśpieszeniem czynności wysyłkowych użytkownika).
Zgoda na otrzymywanie pewnych wiadomości e-mail

Wysyłamy pewne informacje o produktach, usługach oraz ofertach specjalnych serwisu PMkuriuer.pl do klientów i innych osób bez ich uprzedniej zgody. Każda wysłana przez nas marketingowa wiadomość e-mail daje odbiorcom możliwość odmowy otrzymywania dalszych wiadomości marketingowych od serwisu PMkurier.pl. Odmowę można także włączyć przez wejście do profilu odbiorcy na stronie Twoje Konto. Są jednak pewne wiadomości e-mail, które serwis PMkurier.pl będzie nadal wysyłać do swoich klientów. Na przykład, serwis PMkurier.pl korzysta z poczty elektronicznej do wysyłania informacji zamawianych przez zarejestrowanego użytkownika. Serwis PMkurier.pl korzysta także z poczty elektronicznej do dostarczania szczegółów o koncie (kontach) klienta oraz informacji dotyczących istniejących produktów, usług i systemów.

Przegląd, modyfikowanie i usuwanie danych osobowych

Użytkownicy zarejestrowani w programie Twoje Konto  mogą przeglądać, modyfikować lub usuwać podane wcześniej informacje na stronie rejestracyjnej przez skorygowanie informacji swojego profilu na stronie Twoje Konto. Funkcje przeglądania, dodawania i usuwania są również opcjami w funkcjach preferencji i książki adresowej. Zarejestrowani użytkownicy powinni zwrócić uwagę, że serwis PMkurier.pl dołoży wszelkich starań, aby usunąć dane użytkownika na jego żądanie. Aczkolwiek pewne szczątkowe informacje mogą pozostać w systemie z powodu plików archiwalnych i dzienników usuwania.

Przedawnienie danych

Dane osobowe podane na formularzu rejestracyjnym strony Twoje Konto zostaną usunięte kiedy użytkownik nie będzie wchodził na stronę Twoje Konto przez 14 miesięcy.

Zgoda

Kontynuowanie używania tej strony oznacza zaakceptowanie przez użytkownika przepisów serwisu PMkurier.pl dotyczących ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części tych przepisów według naszego uznania i w dowolnym czasie przez podanie uaktualnionych przepisów na stronach internetowych serwisu PMkurier.pl. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Kontaktowanie się z serwisem PMkurier.pl

W przypadku pytań związanych z tym oświadczeniem o zachowaniu poufności danych osobowych, zasadami stosowanymi w tej witrynie lub uwagami dotyczącymi korzystania ze stron internetowych serwisu PMkurier.pl, prosimy o skontaktowanie się po przez formularz kontaktowy

 
 
© PMKurier 2011, All Rights reserved.